Podział społeczny

Z WanderPedia

(Przekierowano z Szlachectwo)

W Kathanorn panuje system feudalny oparty na czterech podstawowych klasach ludności: chłopstwie, mieszczaństwie, posiadaczach ziemskich, oraz tzw. klasie wyższej, do której zaliczają się szlachcice, lordowie, baronowie, hrabiowie i markizowie. Jest to podział wymyślony przez ludzi, aczkolwiek sprawdza się on także w społecznościach elfich i krasnoludzkich.

Spis treści

Chłop

Chłopstwo to najliczniejsza klasa ludności w Kathanorn. Są to ludzie uprawiający rolę, lub hodujący zwierzęta. Chłopi dzielą się na dwa rodzaje: chłopów służebnych i chłopów wolnych. Chłopi służebni to ludzie zależni od człowieka wyższego stanu, zazwyczaj posiadacza ziemskiego lub przedstawiciela klasy wyższej. Mają oni obowiązek dostarczać swemu panu część plonów, Jednocześnie ich feudał ma prawny obowiązek dostarczyć im środków niezbędnych do przeżycia podczas nieurodzaju. Chłopi wolni są niezależni i pracują wyłącznie na własny rachunek. Jednak w wypadku klęski żywiołowej mogą liczyć tylko na siebie. Chłop może, przez przeprowadzkę do miasta, stać się mieszczaninem, lub, jeśli posiada odpowiednią ilość ziemi i bogactwo, posiadaczem ziemskim. Odpowiednikiem chłopa u elfów jest zbieracz i myśliwy, u krasnoludów kopacz. Chłopi i ich odpowiednicy stanowią 50% ludności Kathanorn.

Mieszczanin

Mieszczaństwo to ludność mieszkająca w miastach. Są to głównie rzemieślnicy i kupcy, ale także wszelkiego rodzaju naukowcy, alchemicy, karczmarze, nauczyciele... Mieszczaństwo jest grupą bardzo zróżnicowaną, zarówno pod względem sytuacji materialnej, jak i statusu społecznego. Bogaty mieszczanin może wykupić dla siebie szlachectwo. Odpowiednikiem mieszczanina u elfów jest wytwórca i handlarz, u krasnoludów kowal (słowo to w krasnoludzkim oznacza całą klasę społeczną, a nie, jak mylnie sądzi większość ludzi, zawód). Mieszczanie stanowią 30% społeczeństwa.

Posiadacz ziemski

Posiadacz ziemski to człowiek posiadający swój kawałek pola i nieuprawiający go własnymi rękoma. Aby móc mianować się posiadaczem, trzeba być właścicielem co najmniej pół łana ziemi i zatrudniać co najmniej czterech chłopów służebnych. Posiadacze ziemscy są zazwyczaj majętni, wielu szlachciców należało pierwotnie do tej klasy, nim wykupili swoje szlachectwa. Elfim odpowiednikiem posiadacza ziemskiego jest pan lasu, krasnoludzim – właściciel kopalni. Posiadacze ziemscy stanowią 10% mieszkańców Kathanorn.

Klasa wyższa

Szlachcic

Szlachcic to najniższy stan klasy wyższej. Poza odpowiednim majątkiem nie ma żadnych wymagań ograniczających mieszczanom i posiadaczom ziemskim wejście do tej klasy. Jako jedyny z klas wyższych nie musi nawet posiadać ziemi. Szlachectwo jest tytułem wyłącznie prestiżowym, nie wiążą się z nim żadne przywileje ani zobowiązania. Jest jednak dobrym punktem wypadowym dla człowieka, który chce ubiegać się o dalsze awanse społeczne. Szlachcic jest tytułem dziedzicznym, jednak jest możliwość wykupienia tytułu za ordery, władca może też je nadać za zasługi dla kraju. Odpowiednikiem szlachcica u elfów jest dziecię gaju, u krasnoludów gentr. Szlachta stanowi 3% populacji Kathanorn.

Lord

Lordowie to ludzie należący do klasy wyższej, ważniejsi od szlachciców, ale nadal dość nisko położeni w swojej klasie. Mają drobny wpływ na politykę i mogą pełnić drobne urzędy w państwie, ale za to podczas wojny mają obowiązek dostarczyć królowi oddział dziesięciu zbrojnych. Lordem może zostać szlachcic. Jest to proces dość skomplikowany, jednak można uprościć, że niezbędne jest do tego 100 000 rocznego dochodu i co najmniej trzy łany ziemi. Tu także władca może pominąć procedury, nadając tytuł lorda za zasługi. Tytuł ten jest dziedziczny. Elfim odpowiednikiem lorda jest wielki łowczy, krasnoludzim than. Lordowie stanowią 1,5% ludności Kathanorn.

Baron

Baron jest średnim tytułem klasy wyższej. Baronowie mogą zasiadać w tzw. Radzie Baronów i pełnić urzędy o średniej randze. Aby zostać baronem należy nie tylko posiadać duży majątek (choć jest on konieczny), ale także wybić się na gruncie politycznym lub wojskowym. Baron ma obowiązek podczas wojny wystawić oddział 100 wojowników lub 20 konnych, a podczas wizyt króla na prowincji, gościć go na swoim dworze. Baron jest tytułem dziedzicznym, elfi odpowiednik - Opiekun Kniei, krasnoludzki – Ofir. Baroni stanowią 0,2% mieszkańców Kathanorn.

Hrabia

Hrabia jest wysoko postawionym przedstawicielem klasy wyższej. Może zasiadać w tzw. Radzie Hrabiów i pełnić wysokie funkcje w państwie. Hrabiowie mają obowiązek dostarczyć podczas wojny oddział 500 wojowników lub 100 konnych i osobiście stanąć na jego czele, utrzymywać i dbać o zamek warowny mogący wytrzymać oblężenie oraz płacić specjalny podatek na utrzymanie dworu królewskiego. Hrabia jest tytułem dziedzicznym, jego elfim odpowiednikiem jest mędrzec, krasnoludzim krezum. Hrabiowie stanowią 0,01% ludności.

Markiz

Markizowie to elita wśród elity. To najbliżsi doradcy króla, najbardziej zaufani ludzie w królestwie. Markizem może zostać tylko człowiek, który wybitnie wsławił się na placu boju lub na polu politycznym. Ma obowiązki takie same jak hrabia, poza tym podczas bitwy stanowi osobistą gwardię króla. Obecnie markizami w Kathanorn są Główny Dowódca Wojsk, dwóch królewskich doradców, Powiernik Skarbu, oraz kilku innych ludzi. Ogółem w królestwie żyje około 20 markizów. Markiz nie jest tytułem dziedzicznym, potomkowie markiza stają się hrabiami. Odpowiednikiem markiza u elfów jest druid, u krasnoludów Jarl.

Wędrowiec

Wędrowcy to nieoficjalna klasa ludności w Kathanorn. To wszelkiego rodzaju włóczędzy, żebracy, a także poszukiwacze przygód i łowcy nagród. Zazwyczaj nie mają stałego miejsca zamieszkania i nie płacą podatków. Król toleruje ich obecność, gdyż poszukiwacze przygód skutecznie eliminują w królestwie wszelkie lokalne problemy, są bardzo efektywną bronią przeciwko bandytom, a poza tym stanowią największy rynek zbytu dla przemysłu gorzelniczego. Wędrowcy są bardzo zróżnicowaną rasowo grupą, można wśród nich znaleźć zarówno ludzi, jak i elfów i krasnoludy. Stanowią 5% ludności Kathanorn.

osobiste